Для кращого використання змініть свій браузер на CHROME, FIREFOX, OPERA або Internet Explorer.

Політика конфіденційності

[:uk]

1. Загальні положення

Політика конфіденційності персональних даних (далі – «Політика конфіденційності») діє щодо всієї інформації, яку сайт 4car.ua може отримати про Користувача під час використання сайту 4car.ua, а також його субдоменів.

У даній “Політиці конфіденційності” встановлено порядок здійснення 4car.ua (далі «Сайт») персональних даних, види персональних даних, які збираються Сайтом, цілі використання таких персональних даних, заходи безпеки для захисту персональних даних, умови доступу до персональних даних, а також контактна інформація для Користувача щодо внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних.

Чинна редакція “Політики конфіденційності” розроблена адміністрацією Сайту і доступна будь-якому користувачеві мережі Інтернет, будучи публічним документом.

Адміністрація Сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності.

При внесенні змін до Політики конфіденційності, Адміністрація Сайту повідомляє про це Користувача шляхом розміщення нової редакції Політики конфіденційності на сайті 4car.ua

2. Збір та обробка даних користувачів сайту

При використанні користувачем Сайту здійснюється обробка даних Користувача, а саме:

– файли cookie;

– IP-адреси;

– параметри і налаштування інтернет-браузерів (User-agent).

При відвідуванні Сайту на ньому фіксуються всі входи в систему, таким чином збирається статистика відвідування. Це можуть бути дані про час перебування на сайті, тривалість роботи на ньому, відомості про трафік і браузер користувача. Інша інформація про користувача не обробляється і не зберігається. Персональні дані щодо расової або етнічної приналежності, переконань, релігійних поглядів, генетичні дані, біометричні дані для єдиної ідентифікації фізичної особи, дані про стан здоров’я або дані про сексуальну орієнтацію відвідувачів 4car.ua не збирає.

3. Використання файлів cookie

Файл cookie – це маленький текстовий файл, який сайт зберігає на вашому комп’ютері або мобільному телефоні після відвідування. Ці файли можуть зберігатися на пристрої, поки ви їх самі не видалите, або до закриття браузера.

При відвідуванні нашого сайту, ви маєте право прийняти або відхилити файли cookie.

4car.ua використовує такі файли cookie при візиті користувачів на Сайт: строго необхідні файли cookie допомагають в навігації по сайту, функціональні файли cookie дають можливість зберігати зовнішній вигляд або мову сайту, який встановлює Користувач на своєму пристрої, аналітичні файли cookie дають інформацію про те, як і які сторінки користувач переглядає в межах сайту, і звідки він прийшов на ресурс.
Для аналітики даних Сайт використовує також зовнішній сервіс Google Analytics.

На Сайті відображається контент із зовнішніх джерел, наприклад YouTube, Facebook, Twitter і Telegtram. Файлами cookie цих сервісів Сайт не розпоряджається.

Будь-який користувач Сайту може видалити всі файли cookie на своєму пристрої після його відвідування, очистивши історію браузера, а також відмовитися від унікального cookie, прив’язаного до свого браузеру, що ідентифікує користувача в системі аналітики Сайту, тим самим відмовившись від будь-якого збору відомостей про себе.

4. Використання файлів cookie

4car.ua забезпечує застосування всіх відповідних зобов’язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних та організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованому або незаконному розголошенню або обробці персональних даних користувачів, їх випадковій втраті, знищенню або пошкодженню. Поширення персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи допускається у випадках, визначених законом, і тільки (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту і прав людини.

Сайт не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають за межами його регулювання. Оскільки інформація, розміщена на Сайті може мати певні обмеження щодо її перегляду неповнолітніми особами, то Сайт звертається до батьків з проханням роз’яснити своїм дітям питання безпеки в Інтернеті, необхідність використання такими особами тих чи інших сервісів Сайту.

5. Авторські права на матеріали

Авторські права на матеріали сайту 4car.ua захищені чинним законодавством України. Їх копіювання і використання дозволено виключно з гіперпосиланням на джерело.

Адміністрація Сайту має право в будь-який час змінювати зміст матеріалів, вносити будь-які правки, або видаляти їх.

Адміністрація Сайту не несе відповідальності за достовірність інформації, що міститься в рекламних матеріалах.

Адміністрація Сайту може розміщувати посилання на інші сайти, а також використовувати авторські матеріали з інших джерел, подаючи посилання на оригінал публікації.

Адміністрація Сайту має право вносити зміни в свою політику. Якщо Користувач не згоден з політикою, він має право не відвідувати Сайт.

6. Права відвідувачів сайту

Права відвідувачів сайту регулюються Законом України “Про захист персональних даних”.

Таким чином, користувачі Сайту мають право:

– знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) власника або розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення про отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

– отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, включаючи інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

– на доступ до своїх персональних даних;

– отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

– пред’являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

– звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

– застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних;

– вносити застереження про обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди;

– відкликати згоду на обробку персональних даних;

– знати механізм автоматичної обробки персональних даних.

[:ru]

1. Общие положения

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – «Политика конфиденциальности») действует в отношении всей информации, которую сайт 4car.ua может получить о Пользователе во время использования сайта 4car.ua, а также его субдоменов.

В данной «Политике конфиденциальности» установлен порядок осуществления 4car.ua (далее «Сайт») персональных данных, виды персональных данных, которые собираются Сайтом, цели использование таких персональных данных, меры безопасности для защиты персональных данных, условия доступа к персональным данным, а также контактная информация для пользователя относительно внесения изменений, блокировки или удаления своих персональных данных.

Действующая редакция «Политики конфиденциальности» разработана Администрацией Сайта и доступна любому Пользователю сети Интернет, являясь публичным документом.

Администрация Сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности.

При внесении изменений в Политику конфиденциальности, Администрация Сайта уведомляет об этом Пользователя путём размещения новой редакции Политики конфиденциальности на сайте 4car.ua

2. Сбор и обработка персональных данных пользователей Сайта

При использовании пользователем Сайта осуществляется обработка данных пользователя, а именно:

 • файлы cookie;
 • IP-адреса;
 • параметры и настройки интернет-браузеров (User-agent).

При посещении Сайта на нем фиксируются все входы в систему, таким образом собирается статистика посещения. Это могут быть данные о времени нахождения на Сайте, продолжительности работы на нем, сведения о трафике и браузере пользователя. Другая информация о пользователе не обрабатывается и не сохраняется. Персональные данные относительно расовой или этнической принадлежности, убеждений, религиозных взглядов, генетические данные, биометрические данные для единой идентификации физического лица, данные о состоянии здоровья или данные о сексуальной ориентации посетителей 4car.ua не собирает.

3. Использование файлов cookie

Файл cookie – это маленький текстовый файл, который сайт хранит на вашем компьютере или мобильном телефоне после посещения. Эти файлы могут храниться на устройстве, пока вы их сами не удалите, либо сохраняться до закрытия браузера.

При посещении нашего Сайта, вы имеете право принять или отклонить файлы cookie.

4car.ua использует такие файлы cookie при визите пользователей на Сайт: строго необходимые файлы cookie помогают в навигации по сайту, функциональные файлы cookie дают возможность сохранять внешний вид или язык сайта, который устанавливает пользователь на своем устройстве, аналитические файлы cookie дают информацию о том, как и какие страницы пользователь просматривает в пределах Сайта, и откуда он пришел на ресурс.

Для аналитики данных Сайт использует также внешний сервис Google Analytics.

На Сайте отображается контент из внешних источников, например YouTube, Facebook, Twitter и Telegtram. Файлами cookie этих сервисов Сайт не распоряжается.

Любой пользователь Сайта может удалить все файлы cookie на своем устройстве после его посещения, очистив историю браузера, а также отказаться от уникального cookie, привязанного к своему браузеру, что идентифицирует пользователя в системе аналитики Сайта, тем самым отказавшись от любого сбора сведений о себе.

4. Защита персональных данных и информации

4car.ua обеспечивает применение всех соответствующих обязательств по соблюдению конфиденциальности, а также технических и организационных мер безопасности для предотвращения несанкционированного или незаконного разглашения или обработке персональных данных пользователей, их случайной потере, уничтожению или повреждению. Распространение персональных данных без согласия субъекта персональных данных или уполномоченного им лица допускается в случаях, определенных законом, и только (если это необходимо) в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека.

Сайт не может гарантировать абсолютную защищенность от любых угроз, возникающих за пределами регулирования Сайта. Поскольку информация, размещенная на Сайте может иметь определенные ограничения в отношении ее просмотра несовершеннолетними лицами, то Сайт обращается к родителям с просьбой разъяснить своим детям вопросы безопасности в Интернете, необходимость использования такими лицами тех или иных сервисов Сайта.

5. Авторские права на материалы

Авторские права на материалы сайта 4car.ua защищены действующим законодательством Украины. Их копирование и использование разрешено исключительно с гиперссылкой на источник.

Администрация Сайта имеет право в любое время менять содержание материалов, вносить любые правки, либо удалять их.

Администрация Сайта не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных материалах.

Администрация Сайта может размещать ссылки на другие сайты, а также использовать авторские материалы с других источников, подавая ссылку на оригинал публикации.

Администрация Сайта имеет право вносить изменения в свою Политику. Если пользователь не согласен с Политикой, он вправе не посещать Сайт.

6. Права посетителей Сайта

Права посетителей Сайта регулируются Законом Украины “О защите персональных данных”.

Таким образом, пользователи Сайта имеют право:

 • знать об источниках сбора, местонахождение своих персональных данных, цели их обработки, местонахождение или место жительства (пребывания) владельца или распорядителя персональных данных или дать соответствующее поручение о получении этой информации уполномоченным им лицам, кроме случаев, установленных законом;
 • получать информацию об условиях предоставления доступа к персональным данным, включая информацию о третьих лицах, которым передаются его персональные данные;
 • на доступ к своим персональным данным;
 • получать не позднее чем за тридцать календарных дней со дня поступления запроса, кроме случаев, предусмотренных законом, ответ о том, обрабатываются его персональные данные, а также получать содержание таких персональных данных;
 • предъявлять мотивированное требование владельцу персональных данных с возражением против обработки своих персональных данных;
 • обращаться с жалобами на обработку своих персональных данных к Уполномоченному или в суд;
 • применять средства правовой защиты в случае нарушения законодательства о защите персональных данных;
 • вносить оговорки об ограничении права на обработку своих персональных данных при предоставлении согласия;
 • отозвать согласие на обработку персональных данных;
 • знать механизм автоматической обработки персональных данных.
[:]
Топ